PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do grup superwizji szkoleniowej finansowanej ze środków PARPA w 2016 roku. Osoby przyjęte na superwizję powinny skontaktować się ze swoimi superwizorami w celu ustalenia wszelkich szczegółów. Adresy mailowe superwizorów znajdują się tutaj: www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/lista-osob-uprawnionych-do-prowdzenia-superwizji-klinicznej-dla-celow-szkoleniowych

 Lista zakwalifikowanych

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w 2016 roku wyznaczono dwie sesje egzaminów dla certyfikowanych specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Egzaminy odbędą się w dniach 17.05.2016r. (wtorek) oraz 17 listopada 2016roku (czwartek). Będą  przeprowadzane w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce Informacje dla gmin, link Program Certyfikowania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych - spełniających kryteria określone w ww. Programie - do składania aplikacji.

Nasz wieloletni współpracownik, ekspert w wielu dziedzinach: profilaktyki, pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, terapii uzależnień. Koordynator wielu modelowych projektów w tych obszarach.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że od stycznia 2016 roku - w działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - pod numerem 801-12-00-02 prowadzone są telefoniczne konsultacje w języku angielskim i rosyjskim. Osoby doznające przemocy w rodzinie i świadkowie przemocy mogą porozmawiać ze specjalistą dzwoniąc:

  • w jęz. angielskim - poniedziałki, w godz. 18.00-22.00
  • w jęz. rosyjskim - wtorki, w godz. 18.00 - 22.00

Pełna informacja ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" na stronie www.niebieskalinia.info

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016 r. PARPA przekaże do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie proszeni są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego i – jeśli spełniają kryteria w nim podane – wypełnienie go oraz przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2016 roku

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia kandydatów do udziału w superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, finansowanej ze środków PARPA, będą przyjmowane w Agencji w dniach 4 – 18 stycznia 2016. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.

Wszystkie osoby planujące przedłużenie lub ubieganie się o uzyskanie akredytacji na prowadzenie:
- szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień
- stażu klinicznego w ramach II etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień
lub
- ubiegające się o wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach III etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień,
informujemy, iż w związku z brakiem wpłynięcia do dnia 2 listopada 2015 r. poprawnych formalnie wniosków termin spotkania Rady ds. Akredytacji uległ zmianie. Najbliższe posiedzenie odbędzie się dnia 08 stycznia 2016 roku. W związku z powyższym termin nadsyłania wniosków do Agencji został przedłużony do dnia 4 grudnia 2015 roku.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dotacyjnego na zadanie "Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu życia".

Czytaj calość <<<<<

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza na dwudniową konferencję pt. „Wyzwania w profilaktyce uzależnień", która odbędzie się
w dniach 10-11.12.2015r. w Warszawie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie MCPS: www.mcps.com.pl w zakładce: szkolenia i konferencje.

W załączeniu program konferencji. <<<<<

Zakończenie naboru na konferencję "Pomoc profesjonalna i samopomoc w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu", która odbędzie się w dniu 27.11.2015r w Poznaniu. W związku z faktem, że zainteresowanie było duże, niestety nie możemy zaprosić wszystkich chętnych. O kwalifikacji decydowała kolejność zgłoszeń oraz zatrudnienie w placówce leczenia uzależnień. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Lista osób zakwalifikowanych <<<<<

Otwarty konkurs na realizację zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Czytaj więcej...

W dniach 1-2 grudnia 2015 roku w Warszawie odbędzie się wykładowe szkolenie nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zaprasza do wzięcia udziału w konferencji DDA: "Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych", która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2015r. w Warszawie siedzibie fundacji.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie