PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Skład Rady do spraw akredytacji

 • prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (przewodniczący)
 • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Jan Chodkiewicz
 • dr Tomasz Głowik
 • dr Ireneusz Kaczmarczyk
 • mgr Elżbieta Rachowska
 • mgr Grażyna Rychlicka- Schirmer
 • dr n. med. Bohdan Woronowicz

W dniu 23 stycznia 2016 roku Dyrektor PARPA powołał nowy skład członków Rady ds. Akredytacji (aktualna lista znajduje się powyżej). Kadencja członków trwa 3 lata.
Wnioski z przeznaczeniem do zaopiniowania dotyczyć mogą jednej z trzech spraw:

 • nadania / przedłużenia akredytacji na prowadzenie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
 • nadania / przedłużenia akredytacji na prowadzenie stażu klinicznego
 • wpisu na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych

Wnioski powinny być wysłane do Agencji w trzech egzemplarzach, gdzie są sprawdzane pod względem formalnym. Opis wymagań, które musi spełniać program szkolenia, placówka stażowa, czy osoba chcąca uzyskać wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734) oraz w Zarządzeniu Nr 13 Dyrektora PARPA z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień z późniejszymi zmianami. Następnie, wnioski przesyłane są tradycyjną pocztą do recenzentów. Recenzenci mają 30 dni od daty otrzymania wniosku na wydanie pisemnej opinii w sprawie, której wniosek dotyczył. Na posiedzeniu Rady recenzje przedstawiane są wszystkim jej członkom. Rada ds. Akredytacji w drodze głosowania formułuje opinię i przedstawia ją Dyrektorowi PARPA. Dyrektor podejmuje decyzję w złożonej sprawie, o czym wnioskodawca zostaje poinformowany drogą pisemną.

Informacja dla osób i placówek planujących przedłużenie lub ubieganie się o akredytację na prowadzenie szkolenia, stażu bądź wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej.

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby planujące przedłużenie lub ubieganie się o uzyskanie akredytacji na prowadzenie:


- szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień
- stażu klinicznego w ramach II etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień
lub
- ubiegające się o wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach III etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień,


informujemy że w 2018 roku Rada ds. Akredytacji będzie spotykać się w następujących terminach:

2 marca 2018r . (termin nadsyłania wniosków do 17 stycznia 2018r.)

25 maja 2018r . (termin nadsyłania wniosków do 11 kwietnia 2018r.)

5 października 2018r . (termin nadsyłania wniosków do 22 sierpnia 2018r.)

7 grudnia 2018r . (termin nadsyłania wniosków do 24 października 2018r.)

Termin nadsyłania wniosków oznacza datę, do której wniosek powinien wpłynąć do PARPA.

 


WZÓR WNIOSKU O NADANIE AKREDYTACJI NA PROWADZENIE SZKOLENIA

Poniżej w załączniku znajduje się wzór wniosku o nadanie akredytacji na prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin w ramach I etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Podmioty zainteresowane przyznaniem ww. akredytacji proszone są o przygotowanie wniosku według zamieszczonego wzoru i przesłanie w 3 egzemplarzach na adres Agencji (02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155).

Pobierz wniosek


WZÓR WNIOSKU O NADANIE AKREDYTACJI NA PROWADZENIE STAŻU KLINICZNEGO

Poniżej w załączniku znajduje się wzór wniosku o nadanie akredytacji na prowadzenie stażu klinicznego w ramach II etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Podmioty zainteresowane przyznaniem ww. akredytacji proszone są o jego wypełnienie i przesłanie w 3 egzemplarzach na Adres Agencji (al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.

Pobierz wniosek


WZÓR WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ DO CELÓW SZKOLENIOWYCH

Poniżej w załączniku znajduje się wzór wniosku o wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej do celów szkoleniowych. Osoby zainteresowane przyznaniem ww. akredytacji proszone są o jego wypełnienie i przesłanie w 3 egzemplarzach na adres agencji (al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa).

Pobierz

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie