PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

 • W dniu 1.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439). Zmieniła ona ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany. Czytaj całość ...<<<<<
 • Zmiany wprowadzane ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Czytaj całość <<<
 • Zmiany wprowadzane ustawą z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Czytaj całość <<<

 


  Pytania dotyczące nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 1. Czy w maksymalnej liczbie zezwoleń, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy może wyszczególnić limity na zezwolenia jednorazowe i kateringowe?
 2. Czy uchwała, wydana na podstawie art. 12 ust. 1 może przyjąć jako maksymalną liczbę zezwoleń liczbę mniejszą niż liczba aktualnie wydanych zezwoleń?
 3. Czy można wprowadzić ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w art. 12 ust. 4 w stosunku do określonej kategorii przedsiębiorców, na przykład prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach benzynowych?
 4. Czy limity zezwoleń i zasady usytuowania mogą być ustalone w jednej uchwale?
 5. W jakiej formie rada gminy zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy na podst. art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Czy rada gminy przedstawia do zaopiniowania wszystkie uchwały, o których mowa w art. 12 ust. 1-4, czy tylko te, które dotyczą danej jednostki bezpośrednio?
 6. Jakie są zasady postępowania przed wejściem w życie nowych uchwał, wydanych na podstawie art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości?
 7. Czy rada gminy, która posiada już uchwałę odnoszącą się do limitów punktów sprzedaży, musi uchwalić nową, na gruncie nowych przepisów?
 8. Co oznacza, użyte w art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sformułowanie „miejsce publiczne”?
 9. Czy odstępstwo, o którym mowa w art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powinno zostać sformułowane w sposób ogólny (np. parki, place), czy w sposób indywidualny?
 10. Czy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym może zostać wprowadzone w stosunku do któregoś z miejsc określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, np. na terenie boiska szkolnego?
 11. Jak należy obliczać odległość podczas posługiwania się kryterium jak największej odległości od najbliższego punktu sprzedaży napojów alkoholowych liczonej drogą dojścia ciągiem dróg publicznych przy wydawaniu zezwolenia dla punktu, który znajduje się poza ciągiem dróg publicznych, np. w centrum handlowym?
 12. Czy rada gminy może wprowadzić dodatkowe kryterium wydawania zezwoleń, np. prowadzenia uprzednio działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych?
 13. Czy w celu umożliwienia sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w punktach, które otrzymają zezwolenie jednorazowe (np. podczas imprezy odbywającej się w miejscu publicznym) lub zezwolenie tzw. gastronomiczne, należy wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych?

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości związane z interpretacją przepisów prawa : 

 1. Jak naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 30%?
 2. Czy 6 miesięczny zakaz ubiegania się wydanie zezwolenia, ze względu na niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty, obowiązuje również w innych punktach sprzedaży prowadzonych przez przedsiębiorcę?
 3. Co oznacza pojęcie „organizacji przyjęć”, użyte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?
 4. Co oznacza pojęcie „szkoła” oraz jak należy dokonywać pomiaru odległości od szkół lub innych miejsc wyznaczonych w uchwale rady gminy (miasta) określającej strefy ochronne?
 5. Czy przedsiębiorca korzystający z zezwolenia na sprzedaż piwa może otrzymać zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych o wyższej zawartości alkoholu?
 6. Co należy rozumieć pod pojęciem „ogródka piwnego”?
 7. Czy można wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. „ogródku piwnym” zlokalizowanym przed sklepem?
 8. Czy przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi może otrzymać zezwolenie jednorazowe?
 9. Czy zgoda właściciela, użytkownika lub administratora na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mieści się w pojęciu zwykłego zarządu?
 10. Czy przedsiębiorca może korzystać z zezwolenia w podnajętym lokalu?
 11. Jak najbliższy członek rodziny przedsiębiorcy może stać się sukcesorem obowiązków związanych z korzystaniem z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
 12. Jak należy zdefiniować pojęcie budynku mieszkalnego wielorodzinnego?
 13. Czy można rozpatrzyć wniosek przedsiębiorcy, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie karne w związku z prowadzeniem przez niego sprzedaży alkoholu bez zezwolenia?
 14. Co należy rozumieć pod pojęciem „środki i obiekty komunikacji publicznej”?
 15. Co należy rozumieć pod pojęciem „obiektów lub miejsc kultu religijnego”?
 16. Czy przedsiębiorcy, których poprzednie zezwolenia wygasły, występując o nowe zezwolenia, muszą wnosić opłatę podstawową?
 17. Czy organ zezwalający może uwzględnić warunkową decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkowym zatwierdzeniu zakładu?
 18. Czy decyzji o wygaszeniu lub cofnięciu zezwolenia można nadać rygor natychmiastowej wykonalności?
 19. Czy zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych może być wydane w przypadku cofnięcia zezwolenia?
 20. Jakie są warunki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na imprezie masowej?
 21. Jak należy rozumieć pojęcie „opłaty proporcjonalnej”?
 22. Czy szkoła wyższa jest szkołą, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?
 23. Czy w przypadku, gdy organy inspekcji sanitarnej odmawiają wydania decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, można posłużyć się zaświadczeniem?
 24. Czy członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje zwrot kosztów podróży?
 25. Kto posiada uprawnienia do dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? Czy takim dysponentem jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych lub jednostka realizująca zadania w tym zakresie?
 26. Czy spożywanie alkoholu podczas trwania przyjęcia w hali sportowej oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury będzie naruszało przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz akty prawa miejscowego?
 27. Kiedy i komu gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych może udostępniać dane osobowe?
 28. Jakie są podstawy prawne zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych (także wrażliwych) przez punkty konsultacyjne?
 29. Opinie prawne odnośnie do nowelizacji ustawy – 31 stycznia 2018 r. 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie