PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

 • W dniu 1.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439). Zmieniła ona ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany. Czytaj całość ...<<<<<
 • Zmiany wprowadzane ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Czytaj całość <<<
 • Zmiany wprowadzane ustawą z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Czytaj całość <<<

 


 

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości związane z interpretacją przepisów prawa : 

 1. Jak naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 30%?
 2. Czy 6 miesięczny zakaz ubiegania się wydanie zezwolenia, ze względu na niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty, obowiązuje również w innych punktach sprzedaży prowadzonych przez przedsiębiorcę?
 3. Co oznacza pojęcie „organizacji przyjęć”, użyte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?
 4. Co oznacza pojęcie „szkoła” oraz jak należy dokonywać pomiaru odległości od szkół lub innych miejsc wyznaczonych w uchwale rady gminy (miasta) określającej strefy ochronne?
 5. Czy przedsiębiorca korzystający z zezwolenia na sprzedaż piwa może otrzymać zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych o wyższej zawartości alkoholu?
 6. Co należy rozumieć pod pojęciem „ogródka piwnego”?
 7. Czy można wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. „ogródku piwnym” zlokalizowanym przed sklepem?
 8. Czy przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi może otrzymać zezwolenie jednorazowe?
 9. Czy zgoda właściciela, użytkownika lub administratora na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mieści się w pojęciu zwykłego zarządu?
 10. Czy przedsiębiorca może korzystać z zezwolenia w podnajętym lokalu?
 11. Jak najbliższy członek rodziny przedsiębiorcy może stać się sukcesorem obowiązków związanych z korzystaniem z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
 12. Jak należy zdefiniować pojęcie budynku mieszkalnego wielorodzinnego?
 13. Czy można rozpatrzyć wniosek przedsiębiorcy, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie karne w związku z prowadzeniem przez niego sprzedaży alkoholu bez zezwolenia?
 14. Co należy rozumieć pod pojęciem „środki i obiekty komunikacji publicznej”?
 15. Co należy rozumieć pod pojęciem „obiektów lub miejsc kultu religijnego”?
 16. Czy przedsiębiorcy, których poprzednie zezwolenia wygasły, występując o nowe zezwolenia, muszą wnosić opłatę podstawową?
 17. Czy organ zezwalający może uwzględnić warunkową decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkowym zatwierdzeniu zakładu?
 18. Czy decyzji o wygaszeniu lub cofnięciu zezwolenia można nadać rygor natychmiastowej wykonalności?
 19. Czy zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych może być wydane w przypadku cofnięcia zezwolenia?
 20. Jakie są warunki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na imprezie masowej?
 21. Jak należy rozumieć pojęcie „opłaty proporcjonalnej”?
 22. Czy szkoła wyższa jest szkołą, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?
 23. Czy w przypadku, gdy organy inspekcji sanitarnej odmawiają wydania decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, można posłużyć się zaświadczeniem?
 24. Czy członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje zwrot kosztów podróży?
 25. Kto posiada uprawnienia do dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? Czy takim dysponentem jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych lub jednostka realizująca zadania w tym zakresie?
 26. Czy spożywanie alkoholu podczas trwania przyjęcia w hali sportowej oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury będzie naruszało przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz akty prawa miejscowego?
 27. Kiedy i komu gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych może udostępniać dane osobowe?
 28. Jakie są podstawy prawne zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych (także wrażliwych) przez punkty konsultacyjne?
 29. Opinie prawne odnośnie do nowelizacji ustawy – 31 stycznia 2018 r. 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie