PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2017 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 101 osób. Osoby zakwalifikowane do grup proszone są o kontakt bezpośrednio z superwizorami w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane otrzymają pisemne uzasadnienie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Lista osób zakwalifikowanych znajduje się TUTAJ

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich".

Czytaj więcej...

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 r. PARPA przekaże do WOTUW środki finansowe na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania 7.2: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie

Czytaj więcej...

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania 7.1: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności popularyzującego postawy abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych

Czytaj więcej...

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej...

PARPA uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu badawczego Wspólne działanie na rzecz ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu  (ang. Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – RARHA) prezentującego dobre praktyki w kampaniach społecznych, wczesnych interwencjach i profilaktyce szkolnej.

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert  na realizację w latach 2017-2019 zadania pod nazwą Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Poniżej publikujemy Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2017r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

Czytaj więcej...

W dniach 05-06-07 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się XXXIV sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Dyrektor PARPA ogłasza otwarty konkurs na wsparcie w latach 2017-2019 realizacji zadania: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich.

Czytaj więcej...

 Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2017 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwanego dalej Programem szkolenia.

Stowarzyszenie MONAR zaprasza do udziału w nowatorskim programie adresowanym do  nauczycieli – „Szkolne superwizje”, który realizowany jest w latach 2016–2018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej "Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań".

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na stanowisko młodszego specjalisty/specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych (zatrudnienie na zastępstwo, pełen etat). Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2016 roku

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie